Öğrenci hareketliliği

Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında iki tür öğrenci hareketliliği bulunmaktadır. 

      1. Öğrenci Öğrenim hareketliliği

      2. Öğrenci Staj (yerleştirme) hareketliliği

Genel Hükümler:

Erasmus + Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği,  Erasmus+ Üniversite Beyannamesi'ne sahip program kapsamındaki ülkelerin birindeki  yükseköğretim kurumu öğrencilerinin faydalanabildiği bir değişim programıdır. Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda devam etmesi veya öğreniminin bir parçası olan stajını Avrupadaki bir kurumda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ile 12 ay arasında bir süre olabilir.

Tüm kademelerdeki birinci sınıf öğrencileri  öğrenim yada staj hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz. Fakat birinci sınıf öğrencisi iken birinci sınıfın devamındaki yaz dönemi için staj faaliyetinden yada bir sonraki eğitim öğretim yılında öğrenim faaliyetinden faydalanmak için başvurabilir. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Uzaktan eğitim öğrencileri hareketlilik faaliyetlerinden faydalanamazlar. 

 

Öğrencilerin Seçim Süreci

Öğrenci Öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin belirlenmesi ilan, başvuru, değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan aşamalı bir süreçtir. 

 

İlan

Erasmus + programı dâhilindeki hareketlilik faaliyetlerinin başlaması ile birlikte yükseköğretim kurumunun internet sayfasında ve tüm fakültelerin ilan panolarında öğrencilere yönelik bilgilendirme ilanlar yapılır.  Hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrencilere program ile ilgili bilgiler verilir  ve kontenjan dahilinde  var olan ikili  anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır.

Başvuru:

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır.  Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde ( Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans veya Doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması ve;

a-) Lisans ve ön lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4 olması

b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi:

Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrencilerin Amasya Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavından geçerli puanı almalarının yanı sıra, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Yapılacak olan dil sınavında baraj puan uygulaması yapılmakatadır. 

Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

Yukarıdaki kriterlere göre yapılan değerlendirmeden sonra sıralamaya giren herhangi bir öğrencinin hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerden dolayı hareketlilikten faydalandırılamaması durumunda bu sıralaması bir sonraki yıla "kazanılmış hak" olarak devredilerek doğrudan gönderilemez. Programa katılacak öğrenciler her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak yeniden değerlendirilir ve seçilirler.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler  öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

 

Hibeler:

Öğrenci hareketliliğinden faydalanan öğrencilere verilen mali destek, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamayı amaçlayan bir destek değildir. Verilen mali destekle yalnızca hareketlilikten faydalanan öğrencinin hareketlilikten dolayı karşılaşacağı ek masraflarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Öğrenciye sağlanan mali destek hareketlilik faaliyeti tam ve eksiksiz gerçekleşemesi şartıyla sonradan geri istenmeyecek bir mali destektir.

Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli) Erasmus+ öğrencisi" olarak Erasmus+ programından faydanabilirler.

Erasmus + öğrenci hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödemesi,  planlanan faaliyet döneminin tamamı için yaklaşık olarak hesap edilen toplam hibenin en fazla %80'ine tekabül eden miktarı öğrencinin hesabına yatırılır.  İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen "katılım belgesi"nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki, karşı kurumda kalınan süreye hareketliliğin başlangıç ve bitiş günleri de dahil edilir.

Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin tamamının veya bir kısmının iadesinin istenmesi hakkı Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünce saklıdır. Ödenmeyen ve/veya geri istenen tutar, hibe kaynaklarına iade edilir.

Bir öğrenci her öğrenim kademesinde  Öğrenim Hareketliliği öğrencisi olabilir. Bu süre her kademede (lisans, yüksek lisans ve doktora) staj ve öğrenim için hibeli olarak en fazla 12 ay olabilir.

Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri için aylık bazda  öğrenci öğrenim ve staj hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 

1. Grup  ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

    

    500

 

  

    600

 

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 

     300

 

400

Akademik Ücretler:

Misafir olunan yükseköğretim kurumu Erasmus + kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret; öğrenim ücreti, kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yükseköğretim kurumunun diğer öğrencileri nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir.

Öğrenciler yurt dışında okudukları müddet zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak normal olarak ödedikleri harçları ödemeye devam ederler. Öğrenciler kayıtlarını dondurmazlar.

Yükseköğretim kurumu, misafir olunan yükseköğretim kurumunun Erasmus + öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden herhangi bir akademik ücret talep etmesi durumunda derhal gönderen kurum bilgilendirmelidir.