Değerli Amasya Üniversitesi Öğrencileri,

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projeler kapsamında Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri için başvurular açılmıştır. Aşağıda detayları yer alan çağrıyı okumadan lütfen başvurunuzu tamamlamayınız.

Öğrenim ve Staj hareketliliklerine ilişkin detaylı bilgi için erasmus@amasya.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A. Başvuru Şekli, Tarihi ve İstenen Belgeler

• Başvurular 13 Şubat-13 Mart 2023 tarihinde saat 17.00'a kadar Kariyer Kapısı Portalı üzerinden alınacaktır.

• Yabancı Dil Belgesi -TOEFL, YDS, e-YDS YÖKDİL (varsa)*

• Staj Hareketliliği için gidilmesi planlanan kurumdan alınan davet mektubu (varsa)**

• Engelli öğrenci durumunda rapor (varsa)

• Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge (varsa)

• Sonuçlar 30 Mart 2023 tarihinde açıklanacaktır.

*ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosu için bakınız. Üniversitemiz Yabancı Dil Sınavına girmeye hak kazananların sonuçları portala toplu olarak girilecektir.

**Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz. Davet mektubu hazırlarken yararlanacağınız bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Önemli Not: Staj hareketliliğine başvurmayı düşünüp henüz davet mektubu olmayan adaylar, hak kazanmaları durumunda Erasmus Koordinatörlüğü’nün başvuruya müteakip belirleyeceği sürede davet mektubu almalıdırlar.

B. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

• Eksik ya da yanlış bilgi içeren belge,

• Yanlış proje için başvuruda bulunmak,

• İlan tarihleri dışında yapılan başvurular,

• Transkriptte yer alan not ortalaması ile uyuşmayan not ortalaması ile yapılan başvurular.

C. Yabancı Dil Sınavı:

Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olmak üzere 2 oturum şeklinde aşağıdaki tarih ve yerde gerçekleştirilecektir. Öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmak için yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı iki aşamadan oluşur. Yazılı olarak gerçekleştirilen birinci aşama sınavdan 50 ve üzeri not alan öğrenciler konuşma düzeyini tespit eden sınava girerler. Yabancı Dil Sınavı Yazılı sınavın %80’i ile Konuşma düzeyi tespit sınavının %20 sinden oluşur. İlk oturumdan başarılı olamayan adaylar ikinci oturuma girmeye hak kazanamayacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı yüz yüze olarak uygulanacaktır. Sınava ilişkin detaylar erasmus@amasya.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

Yabancı dil sınavının tarihi ileri bir tarihihde / adresi üzerinden yayınlanacaktır.

Önemli Not: Öğrenim ve Staj Hareketliliği Genel Hükümlerine ilişkin detaylı bilgiler için Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfalar 6-29) mutlaka inceleyiniz. Hibe ödeme, kesim vb. tüm hükümleri bilmek hak sahiplerinin sorunluluğundadır.

Önemli Not 2: Ayrıca Erasmus Koordinatörlüğü, Amasya Üniversitesine tahsis edilen hibe toplamının, seçilecek tüm öğrencilere yetemeyeceğini öngörmesi durumunda, daha az sayıda öğrencinin faaliyete hibeli olarak katılmalarına ya da sadece birer yarıyılla sınırlı şekilde hibeli olarak katılmalarına karar verebilir.

D. Başvuru Koşulları

Erasmus+ programına başvuracak öğrencilerin, başvuru için sağlamaları gereken asgari şartlar şunlardır:

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak; Hazırlık öğrencileri programdan faydalanamazlar. Birinci sınıfta okuyan öğrenciler Erasmus+ başvurusunu yapabilirler ancak hareketlilik haklarını ikinci sınıfta kullanabilirler. Son sınıf öğrencileri yalnızca staj hareketliliğinden faydalanabilirler. Başvurunuzu bunları dikkate alarak yapınız.

A. Birinci kademe (Önlisans ve lisans) öğrencilerinin kümülatif not ortalaması en az 2.20/4.00 olmak, ya da 100 üzerinden en az 58 not ortalamasına sahip olmak.

B. İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin kümülatif not ortalaması en az 2.50/4.00 olmak, ya da 100 üzerinden en az 65 akademik ortalamaya sahip olmak.

C. Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış (varsa) Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00, ya da 100 üzerinden en az 58 not ortalamasına sahip olmak.

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması (1 dönem için 30, 2 dönem için 60 kredi). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5. Yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na katılmak ve başarılı olmak,

6. İsteyen öğrenciler hibe desteği olmadan da programdan faydalanabilir.

E. Seçim Kriterleri:

AKADEMİK BAŞARI DÜZEYİ

%50

DİL SEVİYESİ

%50

DİL BARAJI

B1 SEVİYESİ

F. Değerlendirme Kriterleri

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

ÖLÇÜT

AĞIRLIKLI PUAN

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan8

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan9

Başvuru esnasında staj yeri veya öğrenim yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+10 puan10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

8Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler” in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

9Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

10Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

֍ Başvuru esnasında belgelendirilmek kaydıyla ekonomik açıdan imkânları kısıtlı öğrencilere yararlanmaları için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi sonucu ilave hibe verilir.

֍ Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

֍ Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

֍ Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ AÇIKLAMASI

Başvurmadan önce bilgilendirmeyi lütfen okuyunuz!

SEÇENEK 1: “KA131 Program Ülkeler ile Öğrenim Hareketliliği”

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052767 (Kontenjan:8 öğrenci)

Hareketlilik Süresi: 1 dönem (4 ay)

Hareketlilik yılı: 2023-2024 akademik yılı

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Tüm öğrenim faaliyetleri yukarıda verilen tarihlerden önce tamamlanmalıdır.

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut Erasmus “anlaşmalarımıza” ve anlaşma “alanlarımıza” göre belirlenmiştir.  Anlaşma listesi için tıklayınız.

Hibe Tutarları:

2022 projeleri için ülke bazında hibe miktarları aşağıda verilmektedir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan

Aylık Öğrenim Öğrenci Hibesi (Avro)

1.ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600 €

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450 €

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ PROJELERİ AÇIKLAMASI

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000052767 (Kontenjan:6)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

 

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000059147 (Internship-OK) (Kontenjan:7)

Projelerin Bitiş Tarihi: 31 Ekim 2024

Sadece üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Tasarım Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri başvurabilir.

 

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-00053701 (Kontenjan:5)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Sadece üniversitemiz Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programları, Sosysal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Muhasebe ve Vergi Uygulamalatı, Pazarlama, Reklamcılık Turizm ve Otel İşletmeciliği programları öğrencileri başvurabilir.

 

Proje Sözleşme No: 2022-1-TR01-KA131-HED-000063957 (FİZYOTERAPİ) (Kontenjan: 5)

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2024

Sadece üniversitemiz Fizyoterapi önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilirler.

TÜM STAJ HAREKETLİLİKLERİ İÇİN STAJ SÜRESİ: 2 AY dır.

Tüm staj faaliyetleri yukarıda verilen tarihlerden önce tamamlanmalıdır.

 

Hibe Tutarları:

2022 projeleri için ülke bazında hibe miktarları aşağıda verilmektedir:

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim

Öğrenci Hibesi

(Avro)

1.ve 2. Grup

Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda,

Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

750 €

3. Grup

Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600 €

 

Tüm açıklamaları okuduysanız   http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  adresinden başvurunuzu tamamlayınız.

Erasmus+ Hareketlilikleri Bireysel Başvuru Ekranları Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.