2021 DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 11 Mart 2021- 5 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacaktır.             

Başvurular, https://obs.amasya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online olarak yapılacaktır. Başvurularda Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı e-posta adresinizi kullanmanız gerekmektedir, başka bir e-posta adresi kullanmanız durumunda sistem bilgilerinizi otomatik olarak getirmeyecektir. Başvurunuzu sorunsuz tamamlamak için bilgisayar ortamını tercih ediniz. (Mobil cihazlardan yapılacak başvurularda sistem hata verebilir). Başvuru ekranı ilk sayfasında yer alan açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru için son tarih 5 Nisan 2021 Pazartesi’dir. Bu tarihten sonra başvurular otomatik olarak erişime kapanacak olup, hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru ve seçme-değerlendirme sürecinin ardından, seçilen öğrenciler staj hareketliliği için 2020-2021 akademik yılının yaz döneminde, öğrenim hareketliliği için ise bir sonraki eğitim-öğretim yılında (2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında) programdan yararlanacaklardır.

Staj hareketliliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğrenim hareketliliği hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Başvuru geçerlilik koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak ya da başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte, Amasya Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı öğrenci olmak.
 • Hazırlık öğrencileri programdan faydalanamazlar.
 • Birinci sınıfta okuyan öğrenciler Erasmus+ başvurusunu yapabilirler ancak hareketlilik haklarını ikinci sınıfta kullanabilirler. 
 • Son sınıf öğrencileri yalnızca staj hareketliliğinden faydalanabilirler.
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,20 ya da 100 üzerinden en az 58, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 4 üzerinden en az 2,50 ya da 100 üzerinden en az 65 akademik ortalamaya (genel not ortalamasına) sahip olmak.
 •   (Genel not ortalamasına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ortalaması da dahil edilecektir.) Öğrenim Hareketliliği faaliyetten yararlanılacak dönem için yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredisi yüküne sahip olmak (Bir dönem için toplam yaklaşık 30 AKTS; iki dönem için toplam yaklaşık 60 AKTS)
 • Daha önce Erasmus+ öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora kademelerinden biri) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim ve staj olmak üzere toplam süre olarak 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler. Ancak, akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır. Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına 15 puan ilave yapılır.
 • Belgelendirilmesi koşuluyla, birinci kuşaktan şehit ve gazi yakını öğrencilerin genel Erasmus+ puanlarına 15 puan ilave yapılır.
 • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus+programından yararlanmasına engel değildir.

Vatandaşı Olunan Ülkeye Gidiş:

Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden Erasmus programı katılımcısı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere düşük öncelik verilir. (Genel Erasmus+ puanlarından 10 puan düşülür)

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

Akademik ortalaması istenen düzeyde olan ve ilgili tarihler arasında başvuru yapan öğrenciler yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır. Yabancı dil yeterlilik sınavı online olarak 7 Mayıs Cuma saat 10. 00’da yapılacaktır. Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur. (İngilizce yeterlilik için YDS, YÖKDİL, TOEFL gibi ÖSYM denkliği olan sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgesinin başvuru son tarihine kadar Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.)

Sınava Giren Öğrencilerin Puan Sıralaması Aşağıdaki Ölçütlere Göre Yapılacaktır:

 • Öğrenim ve staj hareketliliğinden faydalanmak için yapılacak olan dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. 
 • Öğrencinin akademik ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus+ Genel Sıralama Puanı elde edilir. Sıralama her bölüm için ayrı ayrı Erasmus+ Genel Sıralama Puanına göre yapılır.
 • Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi tanınacaktır. İlan edilecek bu süre içerisinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrenciler için, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus+ hareketliliği başvurularında düşük öncelik  (Puan Kesintisi) verilecektir.  (Belgelendirilebilen mücbir bir nedenle feragat bildirim süresinden sonra programdan yararlanma hakkından vazgeçmek zorunda kalan öğrenciler bu puan kesintisine dahil değildir.)

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında verilecek hibeler belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri için aylık bazda öğrenci öğrenim ve staj hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

 1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

  

500

  

600

 3. Grup Program Ülkeleri

 Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 

300

 

400

 

Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin sürelere göre hibeler tekrar belirlenir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi öngörü olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç ve bitiş tarihleri ile pasaportta yer alan giriş ve çıkış tarihlerine göre hesaplanır. Belgelerde yer alan en kısa tarih aralığı faaliyet süresi olacak şekilde kabul edilir.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilebilir veya faaliyet tamamen hibesiz (sıfır hibeli öğrenci) olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için 3 ay’dan, staj hareketliliği için 2 ay’dan kısa olmayacaktır.

Erasmus+ Öğrenci  Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20'si şeklinde 2 taksit halinde verilir. Öğrenci döndükten sonra, gitmeden önce imzalayacağı sözleşmeler gereğince, Erasmus+ Ofisi’ne teslim etmesi gereken kanıtlayıcı belge ve raporlamalarda eksiklik olması veya ilan edilecek tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda ya da misafir olduğu üniversitede alacağı derslerin hiçbirine katılmaması , sınavların tamamına veya büyük bir kısmına girmemesi gibi öğrenci sorumluluklarının ihlalinin tespiti halinde söz konusu öğrencinin Erasmus+ programı iptal edilerek kendisine ödenen hibenin tamamının iadesi istenir. Belgelerde eksiklik olmaması ve öğrenci sorumluluklarının yerine getirilmesi fakat misafir olunan üniversitede alınan toplam kredinin en az üçte ikisinden başarılı olunamaması halinde ise öğrencinin faaliyet sonrası hesaplanan kesin toplam hibesinin %20'si kesilir.

Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri en az 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri en az  2 ay sürer. Bu süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin en az olması gereken sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılamaz ve yapılan ödemelerin tamamı geri istenir.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin durumu belgelendirilmesi istenir. Uygun belgelendirme olduğu taktirde, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmış ise kendisine verilen fazla hibe miktarın iadesi istenir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. Akademik ortalama ve yabancı dil yeterlilik puanlarını sağlayarak Erasmus+ öğrencisi olmaya hak kazanan ve hibeli olarak programdan yararlanacak olan öğrenci sayısı başvuru sonuçlarına göre belirlenecektir. Erasmus öğrencisi olma hakkını kazanıp belirlenen kontenjan kapsamında hibeden faydalanma hakkı kazanamayan öğrenciler dilerlerse programdan hibesiz olarak yararlanabileceklerdir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

 

 • Yabancı dil yeterlilik sınavı online olarak 7 Mayıs Cuma saat 10. 00’da yapılacaktır.

 

Detaylı bilgi ve iletişim için:

Adres: Amasya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası 3. Kat B-Blok 316 no’lu Oda

Web: www.amasya.edu.tr

E-  Posta: erasmus@amasya.edu.tr

Tel:  0358 252 71 91

        0358 211 50 05 (2150)